សម្តី – Word

សម្តីធ្វេសប្រហែស នាំទៅរកភាពវេទនា ។

សម្តីឃោឃៅ នាំទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទាំនៃជីវិត ។

សម្តីជូរចត់ នាំទៅរកភាពស្អប់ខ្ពើម ។

សម្តីសត្វធាតុ នាំទៅរកការវាយដំ និង សម្លាប់ ។

សម្តីគួរសម នាំទៅរកភាពរីករាយ ។

សម្តីរីករាយ នាំទៅរកភាពភ្លឺថ្លា ។

សម្តីត្រឹមត្រូវ នាំទៅរកក្តីគ្មានបារម្មណ៏ ។

សម្តីប្រកបដោយក្តីស្រលាញ់ នាំទៅរកភាពជានា និង ជូនពរ ។

A careless word may kindle strife

A cruel word may wreck a life

A bitter word may hate instill

A brutal word may strike and kill

A gracious word may smooth the day

A joyous word may light the way

A timely word may lesson stress

 

          Oliver Wendell Holmes

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: