ម៉ែអើយ ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែ-ខំ-រ

my-mum1

ដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅ៖ ម៉ែ

និពន្ធដោយ៖ សម្តេចអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស

Advertisements
1 comment
  1. Very interesting post Mesa. Good job!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: