បន់ស្រន់

ស្ត្រីម្នាក់ទៅបន់ស្រន់នៅខ្ទមអ្នកតា ៖

– សូមលោកតាជួយឱ្យរដូវបាល់ទាត់កន្លងផុតឆាប់រហ័ស ដើម្បីឱ្យប្តីខ្ញុំនឹកឃើញថា ខ្ញុំមានមុខលើលោក នេះដែរ។ សូមលោកតាជួយបំផ្លាញទូរទស្សន៍ផ្ទះខ្ញុំ និងនៅផ្ទះអ្នកជិតខាងកុំឱ្យមើលឃើញទៀត ។ សូម លោកតាធ្វើឱ្យអគ្គិសនីដាច់រាប់ខែទាំងនៅផ្ទះខ្ញុំ និងនៅគ្រប់កីឡាដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក្រៅ ប្រទេស។ សូមលោកតាធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ឈឺបំពង់.ក និយាយលែងចេញ។

???!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: