អ្នកមានវប្បធម៌ក្នុងខ្លួន

កូនប្រុសសួរឪពុកៈ

– ប៉ា! ប៉ា! មនុស្សមានវប្បធម៌ក្នុងខ្លួន ជាមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច?

ឪពុកសើចញឹមញឹមៈ

– ចាំប៉ាឧបមាឲ្យស្ដាប់ ហើយគិតខ្លួនឯងទៅ។ ឧបមាមានមនុស្សពីរនាក់ទាស់គ្នា អ្នកគ្មានវប្បធម៌ក្នុងខ្លួនដៀលដៃគូថា “ឯងសមតែជាជ្រូក” ។ ចំណែកអ្នកមានវប្បធម៌ក្នុងខ្លួន មិននិយាយត្រង់ធ្លូអញ្ចឹងទេ គេនិយាយថា “បងប្រុសអើយ ! ពីមុន ខ្ញុំមិនដែលគិតថា បងសមជាជ្រូកទេ តែគួរឱ្យស្តាយ ខ្ញុំគិតខុស!”។ ប៉ាឧបមាប៉ុណ្ណេងឹកូនឯងគិតឃើញយ៉ាងម៉េច គិតទៅ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: