ការងារសំរាប់សរសេរនៅផ្ទះ

អ្នកគ្រូដាក់ពាក្យមួយឃ្លាសំរាប់សិស្ស យកទៅសរសេរនៅផ្ទះរៀងខ្លួនៗ “ចូរប្អូនរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ មិនប្រក្រតីដែលទើប តែកើតមានក្នុងគ្រួសារ”។ ស្អែកឡើងអ្នកគ្រូហៅសិស្សម្នាក់អង្គុយក្រោយគេ ឱ្យឈរអានអត្ថបទរបស់ខ្លួនចែកមិត្តភក្តិស្តាប់។

សិស្សនោះក្រោកឡើងអាន ខ្លាំងៗ ៖

– នេះជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំ ជារឿងគួរឱ្យតក់ស្លុតផង ឆ្ងល់ផង។ កាលពីសប្តាហ៍មុន ឪពុកខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងអណ្តូងដ៏ជ្រៅសន្លឹមមួយ… ស្តាប់ដល់ត្រឹមនេះអ្នកគ្រូភ្ញាក់ស្រែកភ្លាត់ សំឡេង ៖

– ពុទ្វោ! ចុះឪពុកប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់ទេ? សិស្សនោះធ្វើមុខឡឹងឡង់ ៖

– ខ្ញុំមិនដឹងដែរ ។ មនុស្សមួយផ្ទះសុទ្ធតែអត់ដឹងគ្រប់គ្នា ព្រោះអីតាំងពីពេលធ្លាក់ចុះ ក្រោមដល់ឥឡូវអត់ទាន់ឃើញគាត់ឡើងមក វិញផង។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: