មនុស្សអត់បានការ

ក្នុងតៀមស្រាមួយយុវជនម្នាក់ងើបទ្រេតទ្រោតស្រែកខ្លាំងៗ ៖

– ទាំងអស់គ្នាស្តាប់ខ្ញុំ, ពួកមេធាវីសុទ្ធតែមនុស្សអត់បានការ ។ ទើបនិយាយផុតពីមាត់ ស្រាប់តែយុវជន ម្នាក់ទៀតទះតុស្ទុះក្រោកឡើងស្រែកដែរ ៖ខ្ញុំជំទាស់ ! ខ្ញុំជំទាស់ ! បងឯងនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំតូចចិត្តណាស់ ។

– អ៊ីចឹងបងឯងជាមេធាវីមែនទេ ?

– មិនមែនទេ ខ្ញុំជាជនដែលអ្នកផងទាំងពួង តែងហៅថាមនុស្សអត់បានការ ។ ដូច្នេះ មនុស្សអត់បានការ គឺរូបខ្ញុំ ដាច់ខាតគឺមិនមែនពួកមេធាវីទេ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: