ដូចតែគ្នា

យុវជនពីរនាក់និយាយគ្នា ៖
-នែ, ឯងចង់បានប្រពន្ធស្អាត ឬប្រពន្ធរូបអាក្រក់ ?
-ប្រពន្ធបែបណាក៏ដូចតែគ្នា, ប៉ះស្អាតយកស្អាត ប៉ះអាក្រក់យកអាក្រក់, ខ្ជិលរើស។
-ម៉េចថាដូចតែគ្នា ?
-ប្រពន្ធស្អាតយើងហត់តាមឃ្វាលកុំឱ្យប្រុសផ្សេងលួចបេះ, ចំណែកប្រពន្ធរូបអាក្រក់ យើងត្រូវប្រពន្ធ តាមឃ្វាលខ្លាចស្រីផ្សេងទាក់យក,
គិតមើលមិនដូចតែគ្នាទេឬ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: