ម៉ែប្រាប់

កូនប្រុសច្បងនាំមិត្តស្រីមកជម្រាបសួរឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យឪពុកម្តាយបានស្វែងយល់ពីនាង ។ ពេលឪពុកកំពុងសួរនាំមិត្តស្រីរបស់កូនប្រុសច្បង ស្រាប់តែកូនប្រុសពៅរត់ចេញពីខាងផ្ទះបាយមកមើល មុខគាត់ រួចចូលវិញ បន្ទាប់មករត់ចេញមើលមុខគាត់ទៀត ហាក់ដូចជាចង់និយាយអ្វីមួយជាមួយគាត់ តែមិនហ៊ាននិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកក្រៅ ។ ឃើញដូច្នេះឪពុកសួរ ៖

-កូនឯងមានការអី ? កូនប្រុសពៅអេះអុញៗ ៖ -បាទ, ម៉ែ… ម៉ែ…

-ចង់និយាយអីនិយាយទៅ ម៉េចចេះតែម៉ែៗអ៊ីចឹង ?

-ឱ្យខ្ញុំនិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកក្រៅ អ៊ីចឹងម៉េចកើត ?

-និយាយទៅ, អត់អីទេ ។ ប៉ាឱ្យនិយាយ!

-បាទ, ម៉ែប្រើខ្ញុំឱ្យមកប្រាប់ប៉ាថា កុំឃាត់ភ្ញៀវនៅហូបបាយ ។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: