ល្បឿនខុសគ្នាចូលពេទ្យដូចគ្នា

ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយអ្នករបួសអណ្តើកសួរ អ្នករបួសទន្សាយ ៖

-ម៉េចបងឯងរបួស ?

-មកពីខ្ញុំបើកលឿនពេកបុករបាំងចែកផ្លូវ ។ ចុះបងឯងយឺតគើមៗសោះម៉េចរបួសដែរ ?

-ខ្ញុំឆ្លងផ្លូវមិនទាន់ ត្រូវគេបុកចំហៀងខ្លួន។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: