បានធ្វើការងារល្អ

លោកចៅក្រមសួរជនម្នាក់ដែលជាចោរធ្លាប់លួចគេរាប់មិនអស់ និងធ្លាប់ជាប់គុកជាង១០ដង ហើយនៅតែមិនព្រមរាងចាល ៖

-យើងសួរឯង តើមួយជីវិតនេះឯងធ្លាប់ ធ្វើការងារល្អទេ ?

-បាទ ធ្លាប់ ! ហើយកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃផង ។

-ការងារស្អីដែលឯងថាល្អ ?

-គឺខ្ញុំបានជួយឱ្យប៉ូលិស និងតុលាការមានការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃ មិនដាច់ពោះស្លាប់។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: