លាក់នៅតែលៀន

ចូលរួមហូបជប់លៀងរួច ស្ត្រីម្នាក់ហៅនាងរត់តុ ៖
-អូន ! អូន ! ឱ្យសុំថង់មួយមក៍, បងដាក់ម្ហូបទាំងនេះយកទៅឱ្យឆ្កែនៅផ្ទះ ។
ពេលចាក់ម្ហូបឆ្ងាញ់ចូលថង់រួច ស្ត្រីនោះឃើញនាងរត់តុមើលក៏ស្នើទៀត ៖
-អូន ! មានម្ទេសទេសុំពីរបីផ្លែផង !

នាងរត់តុបើកភ្នែកធំៗ ៖
-អុញ ! ឆ្កែចេះស៊ីម្ទេស ?
ស្ត្រីនោះដឹងខ្លួនជ្រុលមាត់ ក៏និយាយកែ ៖
-មកពីបងមានទម្លាប់ហូបហឹរ ទើបពួកឆ្កែទម្លាប់ហូបហឹរតាមម្ចាស់ហ្នឹងណា៎ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: