សុទ្ធតែសំណួរផ្តេសផ្តាស់

ឃើញកុមារប៊ីចេញពីបន្ទប់ប្រឡង ឪពុកសប្បាយចិត្តដើរទៅសួរ ៖

-មានសង្ឃឹមទេកូន ?

កុមារប៊ីជ្រួញចិញ្ចើម ៖

-គេសួរសុទ្ធតែសំណួរផ្តេសផ្តាស, ខ្ញុំឆ្លើយអត់រួចមួយមាត់ មានសង្ឃឹមម៉េចកើតទៅ ?

-សំណួរផ្តេសផ្តាសយ៉ាងម៉េច ?

-គឺប្រវត្តិសាស្ត្រសុទ្ធតែព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំកើតមិនទាន់ ចំណែកភូមិសាស្ត្រវិញសួរសុទ្ធតែ កន្លែងដែលខ្ញុំមិនដែលទៅដល់ ឱ្យឆ្លើយយ៉ាងម៉េចកើត ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: