មកពីប៉ូលីសតើ!

លោកចៅក្រមសម្លឹងមុខបុរសម្នាក់ជាប់ចោទពីបទបើកបរពេលស្រវឹងស្រា ៖

-លោកឯងទៀតហើយ ។ លើកមុនខ្ញុំប្រាប់ហើយថា ខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខលោកឯងត្រូវខ្ញុំកាត់ ទោសពីបទបើកបរពេលស្រវឹងស្រាទៀតទេ ហេតុម៉េចមកវិញជួបខ្ញុំជាលើកទីពីរទាល់តែបាន?

-ជំរាបលោកចៅក្រម មកពីលោកប៉ូលិសតើ! ខ្ញុំប្រាប់គាត់កុំឱ្យបញ្ជូនខ្ញុំឡើងតុលាការ ព្រោះលោកចៅក្រមមិនចង់ឃើញមុខខ្ញុំទេ តែលោកប៉ូលិសនោះនៅតែមានះធ្វើកំណត់ហេតុ បញ្ជូនខ្ញុំឡើងតុលាការទាល់តែបាន។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: