គេហទំព័រ​ដើមអំពិល dap-news.com ប្តូរ​មក​ប្រើ​ខ្មែរយូនីកូដ​ហើយ

គេហទំព័រដើមអំពិលត្រូវបានគេដឹងថាជាគេហទំព័រខ្មែរ ដែលមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេ ។ បន្ទាប់ពីដំណើរការ​អស់​ជាច្រើនឆ្នាំមកជាមួយនឹងការប្រើពុម្ភអក្សរលីមូន ឥឡូវគេហទំព័រនេះបានប្តូរមកប្រើ ខ្មែរយូនីកូដហើយ ។ នេះជាការវិវឌ្ឍថ្មីមួយទៀត ដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីភាពរីកចម្រើននៃការប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ

Advertisements
1 comment
  1. Very good written story. It will be beneficial to anyone who employess it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: