ទំនួញប្រេតឪ នៅក្រោយបុណ្យភ្ជុំ…

ទំនួញប្រេតឪ នៅក្រោយបុណ្យភ្ជុំ (សូត្រតាមទំនួញប្រេត)៖

១. ម៉ែឪរស់នៅខំចិញ្ចឹមកូន កូនបងIphone អាប្អូនIPad
អាពៅIPod ឪជាអ្នកIPaid អាសូរខ្លួនពេកតាមតែចិត្តកូន។

២. ពេលឪស្លាប់ទៅកូននៅមិនមក ឪគ្មានទីជ្រកអាហារក៏សូន្យ
ឯកូនរីករាយពពាក់ពពូន គ្មានបានទៅបុណ្យជូនកុសលឪ។
៣. ពេលនេះចង់ជេរផ្តាំពួកវា ដាក់ផ្តាសារវេទនាដល់ឥឡូវ
Facebook វាប្រើគ្មានអ្នកត្រូវរូវ គេជេរងូងៗស្អប់គ្រប់គ្នា៕
Author: Unknown
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: