តោះ មករៀនពាក្យបរិវាសព្ទជាមួយនឹងខ្ញុំ

លោក-អ្នកតែងលឺពាក្យ​អម ឬពាក្យ​កំដរមួយចំនួន ដ៊ែលប​ង្កើតឡើងដើម្បី​ឲ្យ​មាន​សូរ​កាន់តែ​ពីរោះ ដូចជា កៀកកើយ ផ្លែផ្កា ខ្ចៅខ្យង ភ្ជុំភ្ជរ ជាដើម។ ពាក្យទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះថា ពាក្យបរិវាសព្ទ ឬ ពាក្យគន្លាស់កាត់។

ឧទាហរណ៍៖
សម្លសម្លុក ៖ សម្លុក < សម្លុក + បង់ប្រហ = សម្លបង់ប្រហុក
សមសួន ៖ សួន < សួន + នឹងខ្លម = សមនឹងខ្លួន
ចានក្បាន ៖ ក្បាន < ក្បាន + ជើងក្រែ = ក្បែរជើងក្រាន
ភ្លេងភ្លាត់ ៖ ភ្លាត់ < ភ្លាត់ + នឹងមុំ < ផ្លុំនឹងមាត់
វត្តវ៉ា ៖ វ៉ា < វ៉ា + លោកទាត់ = វត្តលោកតា
។ល។

បើមានការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណា សូមលោក-អ្នក មេត្តាជួយកែតម្រូវបន្ថែមផង!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: